News & Press

"FXI publishes press releases on the Company's and Spotlight Stockmarket websites."

Utfall av nyemission med företrädesrätt PDF Print E-mail

 

Den 31 oktober avslutades teckningstiden för FXI:s nyemission med företrädesrätt. Emissionen som uppgick till högst ca 13,2 MSEK tecknades till ca 7,3 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad om ca 55,73 %. Emissionen tillför FXI ca 7,3 MSEK varav kvittning uppgår till c:a 3,2 MSEK, innan avdrag för emissionskostnader som uppgår till c:a 300 tkr.

Av emissionsbeloppet om ca 13,2 MSEK tecknades 26,16 %, motsvarande 445 013 aktier, med stöd av teckningsrätter och 29,57 %, motsvarande 503 087 aktier, utan stöd av teckningsrätter.

Bolagets aktiekapital ökar med 237 025 kr från 850 644,25 kr till 1 087 669,25 kr genom utgivande av 948 100 nya aktier vilket ökar totala antalet aktier från 3 402 577 till 4 350 677. Beräknad likviddag för avräkningsnoter är den 11 november 2016 och handel med BTA sker tills dess emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Med anledning av att teckningsgraden blivit lägre än förväntat kan Lars Eriksson inte fullfölja sitt åtagande om att köpa 444 266 aktier utan erhållande av dispens från budplikt på bolaget. Med anledning av detta kommer resterande belopp, som uppgår till 28 000 aktier motsvarande 217 000 kr, att tecknas efter en extra bolagsstämma givet att dispens erhålls.

"Det känns bra att det finns  intresse för företaget och vill också välkomna alla nytillkomna aktieägare och tacka för visat förtroende " - Lars Eriksson, VD FXI.

Avsikten med emissionen är att merparten av likviden skulle användas som startkapital för vår planerade fond Genova Global FX. Med anledning av att emissionen inte blev fulltecknad kommer vi nu att intensifiera arbetet med att engagera potentiella investerare.

Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut för emissionen.

Om FXI (publ)
Företaget fokuserar på algoritmstyrd handel inom valutamarknaden. Vi bedriver handel med egen tillgångsmassa, är aktiva rådgivare till ett planerat fondbolag, och bidrar med förvaltning till kvalificerade investerare.  FXI avser att investera sina egna medel i en planerad fond för att markera det gemensamma intresset mellan förvaltarna och övriga investerare. Inriktningen på förvaltningen är att med kvantitativa metoder uppnå riskjusterad långsiktig absolut avkastning oberoende av rådande marknadskonjunkturer.

Helsingborg den 2016-11-03

 

För ytterligare information vänligen kontakta:


Lars Eriksson, VD

Telefon: +46 (0)709 68 10 04 
E-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

Latest News

Idag inleds företrädesemissionen
2018-11-27 | Lars Eriksson

Idag inleds företrädesemissionen. Anmälningssedlar och memorandum finns för  [ ... ]

Today the rights issue is initiated
2018-11-27 | Lars Eriksson

Today the rights issue is initiated. Application forms and memoranda are availab [ ... ]

FXI deltar på Stora Aktiedagen i Stockholm den 26 november
2018-11-22 | Lars Eriksson

På Stora Aktiedagen i Stockholm den 26:e November kommer FX Internationals nye  [ ... ]

Copyright © 2019 FXI. All Rights Reserved.