News & Press

"FXI publishes press releases on the Company's and Spotlight Stockmarket websites."

Delårsrapport 1 - 2016 PDF Print E-mail

Juli - september 2016

  • Nettoresultat av valutahandel:  1,72 % (2,07 %).
  • Rörelseresultat: -60 tkr (-76 tkr).
  • Finansiella intäkter och kostnader: -46 tkr (17 tkr).
  • Resultat före skatt: -106 tkr (-76 tkr).

VD Kommentar

Som tidigare har kommunicerats har FXI under det senaste året lagt ned omfattande arbete på att skapa en fondstruktur för valutahandel. En fondstruktur är en väsentlig förutsättning för att attrahera kapital från kvalificerade investerare.

FXI arbetar nu med att starta två olika fonder inom valutahandel. Den första kommer att lanseras den 2 januari 2017 och heter Valor Global FX. Den kommer att lanseras med som lägst 3 MEUR i startkapital och det finns dessutom avtalsförbindelser om att tillföra fonden ytterligare 7 MEUR senast i juni 2017.

Den andra fonden som vi avser att lansera heter Genova Global FX. Fondstukturen finns på plats men vi har ännu inte det avtal om startkapital som krävs för att lansera den. Det är med anledning av detta FXI nu genomför en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. FXI avser att avsätta ca 10 MKR av emissionslikviden till startkapital för fonden. Kvarvarande belopp avser att täcka bolagets rörelsekostnader fram tills positivt kassaflöde uppnås. I den mån överskott uppstår kommer även detta belopp att tillföras fonden.

Under perioden har företaget arbetat med marknadsåtgärder för att engagera kapital till den planerade fonden Genova Global FX. Det sker genom en liten men effektiv försäljningsorganisation som till merparten är provisionsbaserad.

När väl fonderna är lanserade kommer FXI, via vår samarbetspartner Coppin Collings, få tillgång till ett nordamerikanskt återförsäljarnät för marknadsföring av fonderna mot institutionella investerare.

FXI går nu in i en spännande fas av tillväxt. Jag ser en stor potential i de fonder som nu är startklara och det är nu dags för FXI att bli en aktör att räkna med på kapitalmarknaden.

Marknaden

När fonderna lanseras kommer vi att kunna erbjuda ett komplement till kapitalmarknadens aktörer. FXI ser en lovande marknad för resning av kapital i en miljö där institutionella investerare gör betydande förändringar i portföljallokeringar till förmån för alternativa investeringar.

Vi vet att det finns ett stort intresse för alternativa förvaltningsformer inom valutamarknaden, speciellt under tider när många traditionella tillgångsslag såsom aktier anses vara högt värderade i en marknad med negativ ränta och stora risker, särskilt politiska, som dämpar intresset för placeringar i aktier.

FXI erbjuder en attraktiv lösning för investerare som söker stabil och diversifierad avkastning. Genova FX™ är en av de främsta handelsplattformarna för valutahandel och bygger på den senaste kunskapen inom algoritmer och artificiell intelligens. Resultaten av vår handel har skapat god och stabil avkastning med låg korrelation mot jämförelseindex medrisknivåer som lämpar sig väl för optimering av stora diversifierade portföljer.

Handelsresultat

Under kvartalet uppgick nettoresultatet av valutahandeln till 1,72 % av förvaltat kapital. Nettoresultatet av valutahandeln under perioden 1 juli 2010 till och med den 30 september 2016 är en uppgång med 310,27%.

Bolagets och externa experters bedömning är att valutahandeln fungerar väl och tillhör en av de absolut bästa valutastrategierna som finns i Europa.

 

Läs delårsrapporten i sin helhet här...

 

Latest News

Idag inleds företrädesemissionen
2018-11-27 | Lars Eriksson

Idag inleds företrädesemissionen. Anmälningssedlar och memorandum finns för  [ ... ]

Today the rights issue is initiated
2018-11-27 | Lars Eriksson

Today the rights issue is initiated. Application forms and memoranda are availab [ ... ]

FXI deltar på Stora Aktiedagen i Stockholm den 26 november
2018-11-22 | Lars Eriksson

På Stora Aktiedagen i Stockholm den 26:e November kommer FX Internationals nye  [ ... ]

Copyright © 2019 FXI. All Rights Reserved.