News & Press

"FXI publishes press releases on the Company's and Spotlight Stockmarket websites."

FXI genomför nyemission med företrädesrätt PDF Print E-mail

 

Styrelsen i FX International AB (publ) (”FXI” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 21 december 2015, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna om cirka 13,2 mkr före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är garanterad till cirka 26 procent.


Sammanfattning

  • Styrelsen har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna i FXI. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för en (1) på avstämningsdagen innehavd aktie. Två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.
  • Teckningskursen i Företrädesemissionen är 7,75 kr per aktie. Totalt omfattar Företrädesemissionen högst 1 701 289 aktier vilket motsvarar en total emissionslikvid om cirka 13,2 mkr före emissionskostnader.
  • Avstämningsdag för rätten att erhålla teckningsrätt i Företrädesemissionen är den 13 oktober 2016.
  • Teckningsperioden löper från den 17 oktober 2016 till och med den 31 oktober 2016.
  • Företrädesemissionen är, genom Bolagets huvudägare, garanterad till cirka 26 procent.


Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen

Som tidigare har kommunicerats har FXI under det senaste året lagt ned omfattande arbete på att skapa en fondstruktur för sin valutahandel. En fondstruktur är en väsentlig förutsättning för att attrahera kapital från kvalificerade investerare. Styrelsen bedömer det finns mycket goda möjligheter att attrahera kapital när väl fonden lanseras med grundkapitalet på plats. FXI kommer därefter att erhålla fasta och prestationsbaserade intäkter förvaltningsintäkter i sin roll som Advisor till fonden.

FXI avser att avsätta ca 10 mkr av emissionslikviden till att få igång sin fond Genova Global FX. Kvarvarande belopp avser att täcka bolagets rörelsekostnader fram tills positivt kassaflöde uppnås. I den mån överskott uppstår kommer även detta belopp att tillföras fonden.

Handeln i fonden kommer att ske med den egna handelsplattformen, Genova FX™, som baseras på statistiska modeller för att åstadkomma  lönsam riskjusterad avkastning. Till skillnad mot traditionell aktiv förvaltning baseras handeln på statistiska analysmetoder optimerade med artificiell intelligens, vilket innebär att organisation och arbetsmetoder väsentligen skiljer sig från traditionella förvaltningsorganisationer. FXI har rollen som fondens Advisor, Londonbaserade Coppin Collings Ltd är fondens investment manager och fonden administreras av Apex Fund Services (UK) Ltd.

Emissionslikviden kommer också att göra det möjligt att bygga upp en försäljningsorganisation till fonden och påbörja bearbetningen av potentiella investerare.

Vi anser att FXI nu är ett attraktivt investeringsobjekt. Vi har tillräckligt lång historik som visar att handelssystemet skapar bra avkastning, vi äger handelsalgoritmen och vi kontrollerar en fond som har förutsättningar att få in betydande handelskapital och därmed betydande intäkter för FXI. Härtill kommer möjligheterna till licensintäkter för upplåtelse av handelsplattformen till externa aktörer.


Huvudvillkor för Företrädesemissionen

Styrelsen i FXI har beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna i Bolaget om cirka 13,2 mkr före emissionskostnader. Teckningskursen i Företrädesemissionen är 7,75 kr per aktie.  Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för en (1) på avstämningsdagen innehavd aktie. Två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätten att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 13 oktober 2016. Teckningsperioden löper från och med den 17 oktober 2016 till och med den 31 oktober 2016. Bolagets aktiekapital kan öka med högst 425 322 kr från 850 644 kr till 1 275 966 kr genom utgivande av högst 1 701 289 nya aktier vilket ökar totala antalet aktier från 3 402 577 till 5 103 866.

För den händelse emissionen inte blir fulltecknad kan kvarstående emissionsutrymme helt eller delvis komma att kvittas mot tidigare redovisad skuld för inköp av handelsplattformen Genova FX. Härigenom är emissionen garanterad med upp till  26 procent"

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sitt aktieinnehav utspätt med 33 procent av kapitalet och rösterna. Teckningsrätterna kommer att tas upp till organiserad handel.

 

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

11 oktober 2016
Sista dag för handel i FXI:s aktier inklusive rätt att delta i företrädesemissionen

12 oktober 2016
Första dag för handel i FXI:s aktier exklusive rätt att delta i företrädesemissionen

13 oktober 2016
Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter i företrädesemissionen

14 oktober 2016
Offentliggörande av emissionsmemorandum

17 oktober 2016 –  31 oktober 2016
Teckningsperiod för Företrädesemissionen

17 oktober 2016
Första dag för handel med teckningsrätter och BTA

27 oktober 2016
Sista dag för handel med teckningsrätter

3 november 2016
Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall och utskick av avräkningsnotor

7 november 2016
Beräknad likviddag för avräkningsnotor

Handel med BTA sker tills dess att emissionen är registrerat hos bolagsverket.

Bolagets styrelse äger rätt att förlänga teckningsperioden. Styrelsen äger även rätt att stänga emissionen i förtid, även om emissionen inte är fulltecknad.


Om FXI (publ)

FX International AB ( publ ) är ett publikt aktiebolag registrerat på Aktietorget med kortnamn FXI. Bolaget är registrerat hos Finansinspektionen.

Företaget fokuserar på algoritmstyrd handel inom valutamarknaden. Bolaget bedriver handel med egen tillgångsmassa, är aktiva rådgivare till planerade fondbolag, och bidrar med förvaltning till kvalificerade investerare. Inriktningen på förvaltningen är att med kvantitativa metoder uppnå riskjusterad, långsiktig och konjunkturoberoende absolut avkastning.


Emissionsinstitut och legal rådgivare

Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut i transaktionen och Advokatbolaget Wiklund Gustavii AB är legal rådgivare i transaktionen.


VIKTIGT
MEDDELANDE

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland. Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga jurisdiktioner.  Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i FXI i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess senaste lydelse (”Securities Act”). FXI  avser inte att registrera någon del av Företrädesemissionen i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. Kopior av detta offentliggörande distribueras eller skickas inte och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon övervakande myndighet. Mangold Fondkommission företräder FXI och ingen annan i samband med Företrädesemissionen.

Mangold Fondkommission åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller underförstått, avseende innehållet i detta offentliggörande, inklusive dess riktighet, dess fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts eller avsetts att göras av Mangold Fondkommission, eller å deras vägnar, i samband med FXI och Företrädesemissionen, och inget i detta offentliggörande är, eller ska förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden. I enlighet härmed frånsäger sig Mangold Fondkommission i den fullaste mån det är tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett om det hänför sig till skadestånd, avtal eller något annat förhållande som Mangold Fondkommission annars skulle ha vad avser detta offentliggörande eller något sådant uttalande.


Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden som återspeglar ledningens aktuella syn på framtida händelser samt möjlig finansiell utveckling. Även om FXI anser att förväntningarna som beskrivs i sådana uttalanden är rimliga finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade uttalanden visar sig vara korrekta. Således kan utgången skilja sig markant från de som anges i framåtriktade uttalanden som en konsekvens av olika faktorer. Du uppmanas att läsa detta offentliggörande, och memorandumet och den information som har inarbetats genom hänvisning däri när detta gjorts tillgängligt, i dess helhet för en vidare diskussion av de faktorer som kan påverka FXI framtida prestation och de branscher inom vilka FXI är verksamt. I ljuset av dessa risker, osäkerheter och antaganden, är det möjligt att de händelser som beskrivs i de framåtriktade uttalandena i detta offentliggörande inte inträffar.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

 

Lars Eriksson, VD

Telefon: +46 (0)709 68 10 04 
E-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Johan Wiklund, Styrelseordförande

Tel: +46 (0) 708 14 28 28
E-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Läs nyheten i sin helhet här...

 

Latest News

Idag inleds företrädesemissionen
2018-11-27 | Lars Eriksson

Idag inleds företrädesemissionen. Anmälningssedlar och memorandum finns för  [ ... ]

Today the rights issue is initiated
2018-11-27 | Lars Eriksson

Today the rights issue is initiated. Application forms and memoranda are availab [ ... ]

FXI deltar på Stora Aktiedagen i Stockholm den 26 november
2018-11-22 | Lars Eriksson

På Stora Aktiedagen i Stockholm den 26:e November kommer FX Internationals nye  [ ... ]

Copyright © 2019 FXI. All Rights Reserved.