News & Press

"FXI publishes press releases on the Company's and AktieTorget's websites."

FXI genomför nyemission med företrädesrätt PDF Print E-mail

 

Styrelsen i FX International AB (publ) (”FXI” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 21 december 2015, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna i FXI om cirka 2,3 mkr före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är garanterad till cirka 50 procent.

Sammanfattning

  • Styrelsen har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna i FXI. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för tre (3) på avstämningsdagen innehavda aktier. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.
  • Teckningskursen i Företrädesemissionen är 2,75 kr per aktie. Totalt omfattar Företrädesemissionen högst 850 644 aktier vilket motsvarar en total emissionslikvid om cirka 2,3 mkr före emissionskostnader.
  • Avstämningsdag för rätten att erhålla teckningsrätt i Företrädesemissionen är den 22 februari 2016.
  • Teckningsperioden löper från den 24 februari 2016 till och med den 9 mars 2016.
  • Företrädesemissionen är, genom Bolagets huvudägare, garanterad till cirka 50 procent.

Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen

Under hösten och vintern 2015 planerade vi att genomföra en stor företrädesemission som skulle ta bolaget direkt till kommersiell fas genom att använda pengarna som startkapital till en planerad fond.  Med en börskurs som varierat från ett par kronor per aktie upp till 50 kr per aktie och med den tröghet som alltid omgärdar en företrädesemission har det inte varit lätt att fastställa en attraktiv emissionskurs. Den senaste tidens börsoro har inte gjort det lättare. Vi har därför nu bestämt oss för att genomföra en väsentligt mindre företrädesemission till en, i vårt tycke, mycket attraktiv kurs. Nyemissionen behövs för att hålla Bolagets aktiekapital intakt och för att tillföra erforderligt rörelsekapital.

Det influtna beloppet gör det möjligt att bygga upp en försäljningsorganisation till vår fond och påbörja bearbetningen av potentiella investerare. När marknaden för bolagets aktie stabiliserats avser vi att återkomma med ytterligare en företrädesemission där pengarna främst skall användas för investering i fonden. Det är styrelsens avsikt att genomföra denna nyemission under 2016.

Handelsplattformen Genova FX utgör basen för Bolagets verksamhet. För Bolagets trovärdighet hos marknadens aktörer är det viktigt att Bolaget äger och kontrollerar sin handelsplattform. Vår disposition av handelsplattformen har tidigare säkerställts genom ett nyttjanderättsavtal med ägaren till handelsplattformen, Genova AB. Vi glada över att vi nu nått en uppgörelse med Genova AB som innebär att vi förvärvat programvaran Genova FX. Genova AB kommer att kvitta sin fordran om 5,3 mkr mot nya aktier dels i den nu aktuella nyemissionen, dels i den nyemission som planeras senare i år.

Som tidigare har kommunicerats har FXI under det senaste året lagt ned omfattande arbete på att starta en fond som använder handelsplattformen för sin valutahandel. Skälet till detta är att förvaltning i fondstruktur ofta är ett krav för att attrahera kapital från större aktörer i marknaden. FXI har rollen som fondens Advisor, Londonbaserade Coppin Collings Ltd är fondens investment manager och fonden administreras av Apex Fund Services (UK) Ltd.

Vi anser att FXI nu är ett attraktivt investeringsobjekt. Vi har tillräckligt lång historik som visar att handelssystemet skapar bra avkastning, vi äger handelsalgoritmen och vi kontrollerar en fond som har förutsättningar att få in betydande handelskapital och därmed betydande intäkter för FXI. Härtill kommer möjligheterna till licensintäkter för upplåtelse av handelsplattformen till externa aktörer.

Huvudvillkor för Företrädesemissionen

Styrelsen i FXI har beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna i Bolaget om cirka 2,3 mkr före emissionskostnader. Teckningskursen i Företrädesemissionen är 2,75 kr per aktie.

Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för tre (3) på avstämningsdagen innehavda aktier. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätten att deltaga i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 22 februari 2016. Teckningsperioden löper från och med den 24 februari 2016 till och med den 9 mars 2016. Bolagets aktiekapital kan öka med högst 212 661 kr från 637 983,25 kr till 850 644,25 kr genom utgivande av högst 850 644 nya aktier vilket ökar totala antalet aktier från 2 551 933 till 3 402 577.

Företrädesemissionen är garanterad till cirka 50 procent genom Bolagets huvudägare.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sitt aktieinnehav utspätt med 25 procent av kapitalet och rösterna. Teckningsrätterna kommer att tas upp till organiserad handel.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

18 februari 2016
Sista dag för handel i FXI:s aktier inklusive rätt att delta i företrädesemissionen

19 februari 2016
Första dag för handel i FXI:s aktier exklusive rätt att delta i företrädesemissionen

19 februari 2016
Offentliggörande av emissionsmemorandum

22 februari 2016
Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter i företrädesemissionen

24 februari 2016 – 9 mars 2016
Teckningsperiod för Företrädesemissionen. 
Första dag för handel med teckningsrätter och BTA

7 mars 2016
Sista dag för handel med teckningsrätter

14 mars 2016
Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall och utskick av avräkningsnotor

17 mars 2016
Beräknad likviddag för avräkningsnotor

Handel med BTA sker tills dess att emissionen är registrerat hos bolagsverket.

Bolagets styrelse äger rätt att förlänga teckningsperioden. Styrelsen äger även rätt att stänga emissionen i förtid, även om emissionen inte är fulltecknad.

Om FXI (publ)

Företaget fokuserar på algoritmstyrd handel inom valutamarknaden. Vi bedriver handel med egen tillgångsmassa, är aktiva rådgivare till ett planerat fondbolag, och bidrar med förvaltning till kvalificerade investerare.

FXI avser att investera sina egna medel i ett planerad fond för att markera det gemensamma intresset mellan förvaltarna och övriga investerare. Inriktningen på förvaltningen är att med kvantitativa metoder uppnå riskjusterad långsiktig avkastning oberoende av marknadskonjunkturer. Den planerade fondens arvoden utgår huvudsakligen när mervärde skapas till investerarna.

Emissionsinstitut och legal rådgivare

Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut i transaktionen och Wiklund Gustavii AB är legal rådgivare i transaktionen.

VIKTIGT MEDDELANDE

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland. Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga jurisdiktioner.  Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i FXI i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess senaste lydelse (”Securities Act”). FXI  avser inte att registrera någon del av Företrädesemissionen i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. Kopior av detta offentliggörande distribueras eller skickas inte och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon övervakande myndighet. Mangold Fondkommission företräder FXI och ingen annan i samband med Företrädesemissionen.

Mangold Fondkommission åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller underförstått, avseende innehållet i detta offentliggörande, inklusive dess riktighet, dess fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts eller avsetts att göras av Mangold Fondkommission, eller å deras vägnar, i samband med FXI och Företrädesemissionen, och inget i detta offentliggörande är, eller ska förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden. I enlighet härmed frånsäger sig Mangold Fondkommission i den fullaste mån det är tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett om det hänför sig till skadestånd, avtal eller något annat förhållande som Mangold Fondkommission annars skulle ha vad avser detta offentliggörande eller något sådant uttalande.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden som återspeglar ledningens aktuella syn på framtida händelser samt möjlig finansiell utveckling. Även om FXI anser att förväntningarna som beskrivs i sådana uttalanden är rimliga finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade uttalanden visar sig vara korrekta. Således kan utgången skilja sig markant från de som anges i framåtriktade uttalanden som en konsekvens av olika faktorer. Du uppmanas att läsa detta offentliggörande, och memorandumet och den information som har inarbetats genom hänvisning däri när detta gjorts tillgängligt, i dess helhet för en vidare diskussion av de faktorer som kan påverka FXI framtida prestation och de branscher inom vilka FXI är verksamt. I ljuset av dessa risker, osäkerheter och antaganden, är det möjligt att de händelser som beskrivs i de framåtriktade uttalandena i detta offentliggörande inte inträffar.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

 

Lars Eriksson, VD

Telefon: +46 (0)709 68 10 04 
E-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Johan Wiklund, Styrelseordförande

Telefon: +46 (0)708 14 28 28 
E-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Dokument

Denna nyhet i sin helhet: Klicka här för att ladda hem...

 

Latest News

Delårsrapport 1-2017/2018
2017-10-17 | Lars Eriksson

Delårsrapport för perioden 1 juli 2017 till 30 september 2017.

Bokslutskommuniké 201607 - 201706
2017-08-31 | Lars Eriksson

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 1 juli 2016 till 30 juni 2017.

Angående lansering av Valor Global FX
2017-08-23 | Lars Eriksson

FXI har, som tidigare publicerats ett samarbete med Valor o.c.p., a.s. (Valor) o [ ... ]

Copyright © 2017 FXI. All Rights Reserved.