News & Press

"FXI publishes press releases on the Company's and Spotlight Stockmarket websites."

Beslut om företrädesemission av aktier för kapitalisering och tillväxt PDF Print E-mail

FX INTERNATIONAL AB (”FXI”) meddelar idag, den 16 november 2018, att styrelsen fattat beslut om att genomföra en företrädesemission om högst 11 352 677 units, i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier. Fulltecknad företrädesemission tillför FX International cirka 17 MSEK före emissionskostnader. Beslut om företrädesemission är fattat med stöd av det bemyndigande som styrelsen beviljades på extra bolagsstämma den 17 okt 2018. Motivet för företrädesemissionen är att tillföra bolaget förvaltnings och rörelsekapital.

VD Ole Helland kommenterar

"Tidigare under sommaren säkrade vi kapital för den löpande driften av bolaget 12-18 månader fram i tiden med nya investerare. Med denna emission får vi nu de rätta förutsättningarna för en vidare utveckla och kapitalisera på vår algoritm och därmed skapa en bättre positionering för tillväxt. Med lansering av den kommande Valor fonden samt detta kapitaltillskott, står FXI i en unik position med en produkt som kommer revolutionera kapitalförvaltningssektorn." Säger Ole Helland VD för FX international AB (publ).

Företrädesemission för kapitalisering och tillväxt.

FX International kommer att genomföra en nyemission av units bestående av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption. Högst 11 352 677 units kommer att emitteras till teckningskursen 1,50 SEK per unit, motsvarande en total emissionsvolym om 17 MSEK. Likviden från företrädesemissionen är främst avsedd att finansiera uppbyggnaden av grundkapital för förvaltning med Genova FX algoritmen.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningstid: 27 november – 14 december 2018.
 • Teckningskurs: 1,50 SEK per aktie.
 • Avstämningsdag: 23 november 2018. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 21 november 2018 och första dag exklusive att erhålla teckningsrätter är den 22 november 2018
 • Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 23 november 2018 är registrerade som aktieägare i FX International äger företrädesrätt att teckna aktier i den förestående nyemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt vilket berättigar till teckning av en (1) unit, bestående av en (1) nyemitterad aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. Notera att även allmänheten ges möjlighet att teckna units i nyemissionen.
 • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 11 352 677 units. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget 17 029 015 SEK före emissionskostnader.
 • Antal aktier före nyemission: 11 352 677 stycken.
 • Värdering (pre-money): Cirka 23 MSEK.
 • Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att ske genom Spotlight Stock Market under perioden 27 november – 12 december 2018.
 • Handel med BTU: Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske genom Spotlight Stock Market från och med den 27 november 2018 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av december.
 • Marknadsplats: FX Internationals aktie är noterad på Spotlight Stock Market.
 • ISIN-kod: SE0003787555

Memorandum (innehållande fullständiga villkor och anvisningar och information om teckningsåtagande), teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att offentliggöras på bolagets (www.FX International.se), Partner Fondkommission (www.partnerfk.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.se) respektive hemsidor senast i samband med att teckningstiden inleds.

 

Investerarträffar

Aktiespararna, Stora aktiedagen Stockholm, 26 november 2018. Anmälan sker på www.aktiespararna.se

Dansk aktionærforening, InvestorDagen i Kolding, 20 november 2018

Investordag i Köpenhamn, 27 november 2018. Anmälan sker på https://www.shareholders.dk/investordagen

 

Finansiell rådgivare

Partner Fondkommission är finansiell rådgivare till FX International i samband med den planerade företrädesemissionen.

För information om den planerade företrädesemissionen, vänligen kontakta: Partner Fondkommission. Telefon: +46 31 761 2230. E-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Denna information är sådan information som FX International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2018.

Helsingborg 2018-11-15

 

För ytterligare information kontakta

Ole Helland, VD                                                        Johan Olsson, Styrelseordförande

Tel: +46 (0) 793 37 67 91                                         Tel: +46 (0) 705 42 46 00
e-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it                                           E-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


FX international

FX International är ett svenskt FinTech-bolag vars verksamhet är algoritmisk handel och artificiell intelligens (AI). Bolaget har sedan 2007 handlat valutor med ett alogritmiskt dataprogram. Dataprogrammet använder avancerade kombinationer av tekniska indikatorer, analysmetoder och handelsregler för att skapa en optimal handelsstrategi. Bolaget har genom detta program bedrivit algoritmbaserad valutahandel med egen tillgångsmassa i kombination med belåning. Bolaget har sedan juni 2010 bedrivit handel i Genova FX, där Bolaget visat att den algoritmbaserade valutahandeln genererar avkastning på investerat kapital som slagit jämförbara index under denna tid.

 

 

Latest News

Delårsrapport 201901-201903
2019-04-17 | Lars Eriksson

Delårsrapport för perioden 1 januari 2019 till 31 mars 2019.

Idag inleds företrädesemissionen
2018-11-27 | Lars Eriksson

Idag inleds företrädesemissionen. Anmälningssedlar och memorandum finns för  [ ... ]

Today the rights issue is initiated
2018-11-27 | Lars Eriksson

Today the rights issue is initiated. Application forms and memoranda are availab [ ... ]

Copyright © 2019 FXI. All Rights Reserved.