News & Press

"FXI publishes press releases on the Company's and Spotlight Stockmarket websites."

Kommuniké från årsstämma PDF Print E-mail

Idag hölls årsstämma i FX International AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

  • Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017-07-01 – 2018-06-30.
  • Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2017-07-01 – 2018-06-30.
  • Vid stämman beslutades att ändra företagets bolagsordningens verksamhetsbeskrivning till ”Bolaget skall bedriva handel med finansiella instrument och tjänster. Vidare skall bolaget äga och förvalta värdepapper och kapital samt därmed förenlig verksamhet.”
  • Vid stämman beslutades att ändra företagets bolagsordning avseende antalet aktier skall vara lägst 11 000 000 och högst 44 000 000 stycken. Därtill beslutades att bolagets aktiekapital skall vara lägst 2,75 MSEK och högst 11 MSEK.
  • Vid stämman beslutades att styrelsearvode skall utgå med 100 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 50 000 kronor vardera till styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget. Vidare beslutades Johan Olsson, Michal Kliman, Hans Forsberg och Jonas Hagberg omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Det beslutades vidare att tillsätta Mårten Alden som ordinarie styrelseledamot.
  • Vid stämman beslutades att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Stämman beslutade att bolagets revisorer Ernst & Young Aktiebolag, med Niklas Paulsson som huvudansvarig revisor, omväljs som företagets revisor för en period om ett år.
  • Vid stämman beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. investeringskapital, rörelsekapital, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, högst 25 000 000 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Helsingborg 2018-10-18

 

För ytterligare information kontakta

Johan Wiklund, Styrelseordförande

Tel: +46 (0) 708 14 28 28                                                   
E-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Latest News

Delårsrapport 201901-201903
2019-04-17 | Lars Eriksson

Delårsrapport för perioden 1 januari 2019 till 31 mars 2019.

Idag inleds företrädesemissionen
2018-11-27 | Lars Eriksson

Idag inleds företrädesemissionen. Anmälningssedlar och memorandum finns för  [ ... ]

Today the rights issue is initiated
2018-11-27 | Lars Eriksson

Today the rights issue is initiated. Application forms and memoranda are availab [ ... ]

Copyright © 2019 FXI. All Rights Reserved.