News & Press

"FXI publishes press releases on the Company's and AktieTorget's websites."

Kallelse till extra bolagsstämma i FX International AB(publ) PDF Print E-mail

Aktieägarna i FX International AB (publ), 556797-0800, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 12 juli 2018 kl. 13.30 i Nerle, Jonsson Lindeblad Advokatbyrås lokaler, Drottninggatan 62 i Helsingborg.

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 6 juli 2018, dels senast fredagen den 6 juli 2018 anmäla sig per e-post till  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2 biträden). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före fredagen den6 juli 2018, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 4 352 677 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Beslut om ändring av bolagsordning.
 8. Beslut om styrelsearvode.
 9. Val av styrelse
 10. Beslut om riktad nyemission
 11. Beslut om optionsprogram för styrelsen
 12. Beslut om optionsprogram för nominerad VD
 13. Beslut om optionsprogram för VALOR o.c.p., a.s.
 14. Stämman avslutas.

 

Dokument

Kallelse till extra bolagsstämma i sin helhet: Klicka här för att ladda hem...
Fullmaktsformulär: Klicka här för att ladda hem...
Väsentliga händelser: Klicka här för att ladda hem...
Revisorns yttrande: Klicka här för att ladda hem...
Styrelsens fullständiga förlag till beslut: Klicka här för att ladda hem...

Helsingborg 2018-06-13

För ytterligare information kontakta:

Lars Eriksson, VD Johan Wiklund, Styrelseordförande

Tel: +46 (0)709 68 10 04     Tel: +46 (0) 708 14 28 28
E-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it E-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

Latest News

Ny VD, Ole Helland
2018-10-02 | Lars Eriksson

Ole Helland ersätter nuvarande VD Per Ivar Solleid som tyvärr pga av akut sjuk [ ... ]

Årsredovisning 20170701-20180630
2018-09-26 | Lars Eriksson

Årsredovisning för perioden 2017-07-01 - 2018-06-30 från FX International AB  [ ... ]

Noteringsmemorandum i samband med återförelse till ordinarie lista
2018-08-22 | Lars Eriksson

Med anledning av Spotlights noteringskrav för återförelse till den ordinarie  [ ... ]

Copyright © 2018 FXI. All Rights Reserved.