Delårsrapport 2-2017/2018 Print

3 månader, oktober- december 2017

  • Nettoresultat av valutahandel:  1,74% (3,87 %)
  • Rörelseresultat: -725 tkr (-841 tkr)
  • Finansiella intäkter och kostnader: -29 tkr (-143 tkr)
  • Resultat före skatt: -725 tkr (-841 tkr)
  • Resultat per aktie efter skatt: -0,17 kr, (-0,19 kr)

6 månader, juli- december 2017

  • Nettoresultat av valutahandel:  5,70% (6,56 %)
  • Rörelseresultat: -1 526 tkr (-759 tkr)
  • Finansiella intäkter och kostnader: -36 tkr (-189 tkr)
  • Resultat före skatt: -1 562 tkr (-948 tkr)
  • Resultat per aktie efter skatt: -0,36 kr, (-0,22 kr)

VD kommentar

FXI har under december lanserat fonden Valor Global FX. Handeln under december har utfallit med positivt resultat och vi ser nu fram emot att de första resultaten publiceras på Bloomberg under mitten av januari.  I och med att fondstrukturen nu finns på plats finns förutsättningar att attrahera kapital från kvalificerade investerare till denna fond

Fonden erbjuder attraktiv absolut avkastning, med kontrollerad nedsida, under alla marknadsförutsättningar. Fondens årliga avkastningsmål ligger på mellan 4 - 10%.

FXI fortsätter parallellt med att söka kapital för FXI:s egen planerade fond Genova Global FX. Det finns investerare som är intresserade av att tillföra c:a 100 mkr vid fondstart. Förutsättningen är dock att de inte står för mer än 50% av kapitalet. I dagsläget arbetar vi vidare med att hitta återstoden av kapitalet för att kunna lansera fonden.

Vi ser fram emot att komma med  positiva besked de närmsta månaderna.

Marknaden

När fonderna lanseras kommer vi att kunna erbjuda ett intressant komplement på kapitalmarknaden. FXI ser en lovande marknad för resning av kapital i en miljö där institutionella investerare gör betydande förändringar i portföljallokeringar till förmån för alternativa investeringar. Vi vet att det finns ett stort intresse för alternativa förvaltningsformer inom valutamarknaden, speciellt under tider när många traditionella tillgångsslag såsom aktier anses vara högt värderade.

FXI erbjuder en attraktiv lösning för investerare som söker stabil och diversifierad avkastning. Genova FX™ är en av de främsta handelsplattformarna för valutahandel och bygger på den senaste kunskapen inom algoritmer och artificiell intelligens. Resultaten av vår handel har skapat god och stabil avkastning med låg risk och mycket låg korrelation till alternativa tillgångsslag. Dessa egenskaper lämpar sig väl för stora diversifierade portföljer.

Handelsresultat

För den senaste tremånaders perioden uppgick nettoresultatet av valutahandeln till 1,74 % av förvaltat kapital. Handeln sker med en risknivå på 6 procent. Storleken av risknivån anger hävstången av vinster och begränsar eventuella nedgångsperioder om 90 dagar till 6 procent.

Nettoresultatet av valutahandeln under perioden 1 juli 2010 till och med den 31 december 2017 är en uppgång med 341,78%. NAV kursen den 30 december 2017 uppgick till 441,78 och beräknas som indexerad resultat av handeln under perioden.

Under de senaste tre månaderna har bolaget presenterat tekniken bakom Genova FX och den planerade fonden för kvalificerade investerare och deras algoritmexperter. De kommentarer vi fått är att de bedömer att handelssystemet är tillförlitligt och att de statistiska modellerna som ligger till grund för handeln är det mest sofistikerade som de har sett.

 

Läs delårsrapporten i sin helhet här...