News & Press

"FXI publishes press releases on the Company's and Spotlight Stockmarket websites."

Kommuniké från årsstämma PDF Print E-mail

Idag hölls årsstämma i FX International AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

  • Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016-07-01 – 2017-06-30.
  • Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2016-07-01 – 2017-06-30.
  • Vid stämman beslutades att styrelsearvode skall utgå med 100 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 50 000 kronor vardera till styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget. Vidare beslutades att styrelsen skall bestå av tre styrelseledamöter och att Lars Eriksson, Carl-Henric Nilsson och Johan Wiklund omväljs som ordinarie styrelseledamöter.
  • Vid stämman beslutades att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Stämman beslutade att bolagets revisorer Ernst & Young Aktiebolag, med Niklas Paulsson som huvudansvarig revisor, omväljs som företagets revisor för en period om ett år.
  • Vid stämman beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. investeringskapital, rörelsekapital, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, högst 3 647 323 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Helsingborg den 2017-10-27

 

För ytterligare information kontakta:

Johan Wiklund, Styrelseordförande

Tel: +46 (0) 708 14 28 28
E-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Läs nyheten i sin helhet här...

 

Latest News

Delårsrapport 201901-201903
2019-04-17 | Lars Eriksson

Delårsrapport för perioden 1 januari 2019 till 31 mars 2019.

Idag inleds företrädesemissionen
2018-11-27 | Lars Eriksson

Idag inleds företrädesemissionen. Anmälningssedlar och memorandum finns för  [ ... ]

Today the rights issue is initiated
2018-11-27 | Lars Eriksson

Today the rights issue is initiated. Application forms and memoranda are availab [ ... ]

Copyright © 2019 FXI. All Rights Reserved.